Marta Pożarlik

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(dalej: „Regulamin”)

§ 1.

Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Platforma – serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.martapozarlik.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca, w ramach którego Klient może składać Zamówienia.

 2. Sprzedawca – Marta Pożarlik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marta Pożarlik Trener Wizerunku, Rynek Wieluński 10, 42-200 Częstochowa NIP: 5732759135.

 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która składa lub zamierza złożyć Zamówienie na Produkt, Usługę lub Voucher w ramach Platformy lub korzysta z Usług elektronicznych dostępnych na Platformie.

 4. Produkt – plik lub pliki w formie cyfrowej w postaci e-booka, nieutrwalone na trwałym nośniku (treść cyfrowa).

 5. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klientów stacjonarnie lub online, polegająca na zakupach ze stylistką, przeglądzie szafy Klienta przez stylistkę, konsultacji wizerunkowej Klienta lub łącznie przeglądzie szafy Klienta przez stylistkę i zakupach ze stylistką online lub warsztatach ze stylistką, w ramach której ustalane są preferencje i potrzeby Klienta, a także udzielane są porady w zakresie doboru odpowiednich stylizacji, kolorów, krojów czy akcesoriów. Szczegółowe informacje o każdej Usłudze znajdują się na stronie każdej z Usług.

 6. Voucher – bon podarunkowy na wybraną Usługę.

 7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy, polegającą na udostępnianiu funkcjonalności Platformy.

 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Platformy, na warunkach określonych w Regulaminie zaakceptowanych przez Klienta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, Usługi lub Vouchera, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane w celu zawarcia Umowy.

 10. Newsletter – treść cyfrowa dostarczana przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, obejmująca informacje handlowe oraz informacje o tematyce związanej ze stylizacją i modą, w zamian za podanie przez Klientów danych osobowych. Szczegółowe zasady oraz warunki korzystania z Newslettera określa Regulamin Newslettera.

 11. Konto konto prowadzone dla Klienta pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone hasłem, za pomocą którego Klient może korzystać z określonych funkcjonalności Platformy, zwłaszcza może składać Zamówienia.

 12. Strona Klient i Sprzedawca.

 13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 14. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy oraz dokonywania przez Klientów zakupów za pomocą Platformy.

 2. Administratorem i właścicielem Platformy jest Sprzedawca.

 3. Klienci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej, pod adresem e-mail: kontakt@martapozarlik.pl

  • poczty tradycyjnej, pod adresem: ul. Mazowiecka 42/7, 42-200 Częstochowa,

  • telefonu, pod numerem: +48 665 051 621,

  • poprzez profil na Facebooku dostępny pod linkiem: https://www.facebook.com/PaniodWizerunku.

  • poprzez profil na Instagramie dostępny pod linkiem: https://www.instagram.com/martapozarlik.

 1. Sprzedawca odpowiada na przesłane zapytania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 2. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu indywidualnego dostosowywania ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, Sprzedawca udostępnia Klientom Regulamin w sposób nieodpłatny, na samym dole Platformy. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na nośniku lub wydrukowanie w każdej chwili bezpośrednio z Platformy.

§ 3.

Ogólne zasady korzystania z Platformy

 1. Wszelkie działania utrudniające działanie lub powodujące destabilizację Platformy są zakazane.
 2. Klient nie może dostarczać na Platformę treści o charakterze bezprawnym.
 3. Możliwość składania Zamówień za pośrednictwem Platformy dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Sprzedawca może czasowo zawiesić korzystanie Platformy w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi czy przebudową Platformy. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonywania tych prac w sposób najmniej uciążliwy dla Klientów i w miarę możliwości, do powiadomienia Klientów o prowadzonych pracach.

 4. Klient uprawniony jest do korzystania z Platformy jedynie na użytek własny. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Produktu do prowadzenia działalności komercyjnej.

 5. Wszelkie treści znajdujące się na Platformie, w tym elementy graficzne, kompozycja jak również wszelkie treści zawarte w Produkcie chronione są prawem własności intelektualnej oraz prawem autorskim. Jakiekolwiek działania mające na celu kopiowanie lub rozpowszechnianie treści udostępnionych w ramach Platformy oraz zawartych w Produkcie, które dostępne są na Platformie jest zakazane.

§ 4.

Wymagania techniczne

 1. Sprzedawca gwarantuje prawidłowość funkcjonowania Platformy wyłącznie w przypadku zastosowania następujących przeglądarek internetowych:

  • Internet Explorer 10 i nowsze;
  • Edge;
  • Google Chrome;
  • Mozilla Firefox;
  • Opera;
 1. Do korzystania z Platformy, a w szczególności do skorzystania z Usług, które Sprzedawca świadczy zdalnie (online) oraz otrzymania Produktu niezbędne jest:

  • posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);

  • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu;

  • posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej;

  • posiadanie aplikacji do przeglądania stron internetowych;

  • posiadanie programu komputerowego, który umożliwia odczytywanie plików w formacie pdf.

§ 5.

Usługi elektroniczne

 1. Sprzedawca w ramach Platformy umożliwia Klientowi korzystanie z następujących funkcjonalności:

  • zakładanie Konta na Platformie;

  • przeglądania treści zamieszczonych na Platformie;

  • złożenie Zamówienia;

  • zapisanie się do Newslettera;

  • korzystanie z formularza kontaktowego.

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na czas nieoznaczony z chwilą skutecznego wywołania przez Klienta w oknie przeglądarki urządzenia strony internetowej Platformy lub skorzystania przez Klienta z przekierowania na Platformę.

 2. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy mają charakter jednorazowy i przestają być świadczone w chwili opuszczenia Platformy lub złożenia Zamówienia.

 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej zostaje rozwiązania w chwili opuszczenia Platformy przez Klienta.

 4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. Do korzystania z funkcjonalności Platformy, w tym przeglądania zawartości Platformy i składania Zamówień zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej jest konieczne.

 5. Reklamacje dotyczące Usług elektronicznych można drogą na adres: kontakt@martapozarlik.pl lub ul. Mazowiecka 42/7, 42-200 Częstochowa. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi Usługami elektronicznymi. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

§ 6.

Opinie Klientów

 1. Sprzedawca informuje, że wszystkie opinie znajdujące się na stronie wybranego Produktu czy Usługi pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy dokonali zakupu tego Produktu lub tej Usługi na Platformie.

§ 7.

Rejestracja Konta

 1. Klient rejestruje Konto na Platformie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

 2. Dokonując rejestracji Konta Klient podaje:

  • swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu;

  • dane adresowe: ulicę, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz

  • hasło.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych wymaganych w procesie rejestracji.

 2. W momencie założenia Konta, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie Newslettera od Sprzedawcy.

 3. W trakcie procesu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail potwierdzenie rejestracji. W celu ukończenia rejestracji i aktywowania Konta, Klient zobowiązany jest do kliknięcia w link przesłany w wiadomości e-mail.

 4. Klient w każdym momencie będzie mógł zmienić hasło. Sprzedawca rekomenduje wykorzystywanie w hasłach małych, dużych liter, znaków specjalnych oraz liczb.

 5. Rejestracja Konta łączy się ze złożeniem oświadczenia o akceptacji przez Klienta postanowień Regulaminu.

 6. Klient może posiadać wyłącznie jedno Konto na Platformie.

 7. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 8. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim.

§ 8.

Składanie Zamówienia

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu, Vouchera lub Usługi składając Zamówienie za pośrednictwem założonego Konta albo bez konieczności zakładania Konta.

 2. W przypadku, gdy Klient posiada Konto, dokonywanie zakupów odbywa się poprzez:

  • zalogowanie się do Konta, a następnie wybór Produktu, Vouchera lub Usługi, które Klient dodaje do koszyka;

  • wybranie opcji „Kup i zapłać”;

  • wybranie metody płatności;

  • skuteczne dokonanie płatności w wybranej przez Klienta formie;

  • otrzymanie, po dokonaniu płatności, na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia dokonania zakupu.

 1. W przypadku, gdy Klient nie posiada Konta na Platformie, dokonywanie zakupów odbywa się poprzez:

  • następnie wybór Produktu, Vouchera lub Usługi, które Klient dodaje do koszyka;

  • podanie przez Klienta w formularzu Zamówienia danych osobowych i adresowych niezbędnych do realizacji Zamówienia;

  • wybranie opcji „Kup i zapłać”;

  • wybranie metody płatności i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności;

  • skuteczne dokonanie płatności w wybranej przez Klienta formie;

  • otrzymanie po dokonaniu płatności na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenia dokonania zakupu.

 1. Klient wypełniając formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

 2. Aż do momentu wybrania opcji „Kup i zapłać” Klient może dokonywać zmian w swoim Zamówieniu poprzez zmianę wybranego towaru czy jego ilości.

 3. Dokonując zakupu Produktu Klient może zażądać dostarczenia Produktu (e-booka) objętego Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 4. Klient przed akceptacją Zamówienia jest informowany o tym:

  • co jest przedmiotem jego Zamówienia;

  • jaka jest cena zakupionego towaru.

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje obowiązkiem jego opłacenia.

 2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy.

 3. Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy wysyłając wiadomość e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu.

§ 9.

Ceny

 1. Ceny Produktu, Vouchera oraz Usługi podawane na Platformie określone są w złotych polskich i zawierają podatek w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w cenach oferowanych towarów, przy czym prawo to nie ma wpływu na wartość Zamówienia złożone przed dokonaną zmianą ceny.

 3. Sprzedawca informuje o obniżeniu ceny Produktu, Vouchera oraz Usługi i obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia również informację o najniższej cenie tego Produktu, Vouchera oraz Usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

§ 10.

Płatność za Zamówienie

 1. Klient ma możliwość dokonania płatności za Zamówienie:

  • przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy za pośrednictwem platformy płatniczej Tpay (w tym możliwość płatności BLIK);

  • tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  • za pomocą karty płatniczej.

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online za pośrednictwem platformy płatniczej jest Tpay.com.

 2. Do każdego Zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT, która dostarczana jest drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta wskazany podczas składania Zamówienia. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem przez Klienta zgody na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.

§ 11.

Dostarczenie Produktu

 1. Produkt dostarczany jest Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy.

 2. Sprzedawca dostarcza zakupiony Produkt poprzez przesłanie na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia linku umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie go na urządzeniu Klienta. Sprzedawca utrzymuje możliwość pobrania Produktu przez okres ______ od momentu dokonania zakupu.

 3. Produkt dostarczany jest Klientowi w formacie pdf.

 4. Sprzedawca informuje, że Produkt ze względu na swoją specyfikę nie wymaga aktualizacji dla zachowania jego zgodności z Umową.

 5. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient wzywa go do jego dostarczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy pod adresem wskazanym w § 2 ust. 3 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Klientowi Produktu po otrzymaniu wezwania lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy.

§ 12.

Licencja na Produkt

 1. Sprzedawca z chwilą dostarczenia Klientowi Produktu udziela Klientowi niewyłącznej, niezbywalnej i nieograniczonej czasowo licencji na Produkt.

 2. Udzielenie licencji następuje na niżej wskazanych polach eksploatacji:

  • zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych Klienta;

  • zwielokrotnianie Produktu i jego zapisu w zakresie, w jakim dla wyświetlania lub przechowywania Produktu jest to niezbędne;

  • wyświetlanie, odtwarzanie i przeglądanie Produktu.

 1. Licencja udzielana Klientowi nie obejmuje prawa do:

  • rozpowszechniania Produktu lub do jego kopiowania;

  • udzielania dalszych licencji;

  • wprowadzania Produktu do obrotu zarówno bezpłatnie jak i za wynagrodzeniem.

 1. Korzystanie przez Klienta z Produktu w sposób naruszający warunki udzielonej na Produkt licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych, które przysługują Sprzedawcy.

§ 13.

Zasady i warunki korzystania z Usługi

 1. Usługa realizowana jest na terenie Polski. W zależności od wybranej Usługi jej realizacja odbywa się w przypadku:

  • zakupów ze stylistką – stacjonarnie w sklepach odzieżowych, obuwniczych oraz z akcesoriami modowymi;

  • przeglądu szafy lub konsultacji wizerunkowej – stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Klienta (na terenie Warszawy);

  • warsztatów – stacjonarnie w miejscu określonym przez Sprzedawcę;

  • zakupów ze stylistką online, przeglądu szafy online oraz konsultacji wizerunkowej online – online za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 1. W przypadku Usług takich jak zakupy ze stylistką, przegląd szafy oraz konsultacja wizerunkowa i konsultacja wizerunkowa online, po skutecznym zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą podanego przez Sprzedawcę adresu e-mail lub numeru telefonu przesłanego w wiadomości zawierającej potwierdzenie dokonania zakupu ww. Usług w celu ustalenia terminu realizacji Usługi.

 2. Przed realizacją Usług świadczonych zdalnie (online), tj. zakupy ze stylistką online oraz przegląd szafy online, po zawarciu Umowy Klient otrzymuje drogą mailową ankietę, którą zobowiązany jest wypełnić i odesłać Sprzedawcy w terminie 5 dni od dnia otrzymania ankiety.

 3. Usługi świadczone zdalnie (online), takie jak przegląd szafy online orz konsultacja wizerunkowa online odbywają się za pośrednictwem aplikacji Zoom, Teams lub innej.

 4. Usługa zakupy ze stylistką online realizowana jest w terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę wypełnionej ankiety, o której mowa w ust. 3 powyżej.

§ 14.

Zasady i warunki skorzystania z Vouchera

 1. Voucher uprawnia jego posiadacza do dokonania płatności za wybraną Usługę.

 2. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne ani zwrotowi.

 3. Voucher jest ważny przez rok od daty zakupu.

 4. W przypadku skorzystania przez posiadacza Vouchera z Usługi, zastosowanie mają zasady opisane w §13 powyżej.

§ 15.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny.

 2. Odstąpienie od Umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@martapozarlik.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem był zakup Produktu, jeśli Klient zażąda dostarczenia Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od Umowy. To oznacza, że jeśli Klient chce zachować prawo do odstąpienia od Umowy, nie może pobrać Produktu wcześniej niż przed upływem 14 dni od chwili dokonania zapłaty.

 4. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi uiszczoną przez niego kwotę w związku z zakupem wybranego towaru z asortymentu Sprzedawcy. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§ 16.

Siła wyższa

 1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie, w jakim niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy wynika z działania siły wyższej.

 2. Termin siła wyższa obejmuje jakąkolwiek przyczynę wywierającą wpływ na wykonanie przez Stronę przedmiotu Umowy związaną z działaniami, wydarzeniami, zdarzeniami losowymi lub wypadkami, będącymi poza kontrolą Strony, w szczególności będą to powodzie, klęski żywiołowe, wojny, działania wojenne, ataki wrogów zewnętrznych, rebelie, terroryzm, blokady, pandemie, epidemie, zamachy stanu, wojny domowe.

 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą.

 4. Strona poszkodowana, którą dotknęła siła wyższa, zobowiązuje się podejmować niezbędne czynności w celu zminimalizowania skutków powstałych w wyniku działania siły wyższej oraz czasu jej trwania.

§ 17.

Reklamacje

 1. Sprzedawca dostarcza Produkt zgodny z Umową.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową na postawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu z Umową w okresie dwóch lat od chwili otrzymania Produktu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 4. Dostarczany Klientowi Produkt musi być zgodny z Umową w chwili jego dostarczenia.

 5. Niezgodność Produktu z Umową występuje, jeśli:

  • Produkt nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,

  • opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność aktualizacji Produktu są niezgodne z Umową,

  • Produkt nie jest przydatny do szczególnego celu, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to cel Sprzedawca zaakceptował,

  • Produkt nie występuje w określonej ilości, nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, funkcjonalności, kompatybilności, dostępności, ciągłości i bezpieczeństwa, jakie są typowe dla tego rodzaju Produktów i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać biorąc pod uwagę charakter Produktu oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę,

  • Produkt nie został dostarczony z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia można rozsądnie oczekiwać,

  • Produkt nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed zawarciem Umowy.

 1. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia.

 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Produktu z Umową wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. W przypadku braku współpracy domniemanie, o którym mowa w ust. 6 powyżej nie ma zastosowania.

 3. W przypadku niezgodności Produktu z Umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając jego charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywany. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

 5. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

  • Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności z Umową zgodnie z ust. 8 powyżej,

  • Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,

  • brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić do zgodności z Umową,

  • brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z roszczenia doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową,

  • z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

 2. W razie odstąpienia od Umowy z uwagi na niezgodność Produktu z Umową Sprzedawca:

  • nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Produkt był niezgodny z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta z niego faktycznie korzystał,

  • jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Produktowi niezgodnemu z Umową oraz Produktowi, którego obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od Umowy,

  • dokona zwrotu należności wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny,

  • dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@martapozarlik.pl.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone niezwłocznie jednak nie później niż w terminu 5 dni od momentu powstania zdarzenia, którego dotyczy reklamacja.

 3. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni.

 4. Brak rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.

 5. Sprzedawca poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§ 18.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w poufności i do odpowiedniego zabezpieczenia swojego hasła.

 2. W przypadku, gdy Klient nabierze podejrzeń, że osoba trzecia miała dostęp do jego Konta, powinien jak najszybciej zmienić hasło, na inne, bezpieczne.

§ 19.

Rozwiązywanie sporów

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Więcej informacji o rozstrzyganiu sporów znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/.

 2. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 20.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 21-03-2023.
 2. Sprzedawca może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto w przypadku, gdy działania Klienta:
  1. naruszają postanowienia Regulaminu;

  2. są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

  3. negatywnie wpływają na wizerunek Platformy lub Sprzedawcy;

  4. w inny sposób szkodzą Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie. W tym celu zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Klientów o zmianie Regulaminu drogą mailową z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na dzień poprzedzający zmianę Regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłać oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przed jego upływem na adres: kontakt@martapozarlik.pl.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy wraz z informacją o prawie do odstąpienia od umowy

Pobierz:

Close
Close
Koszyk